Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Gratis verzending binnen België & Nederland vanaf € 50.

subtotaal: € 0,00

Algemene voorwaarden

Identificatie van de verkoper:

Billards Thissen nv
Van Wesenbekestraat 53-55
2060 Antwerpen

BTW BE 0404.668.162

IBAN: BE83 4043 0529 4115
BIC: KREDBEBB
Tel: 03/ 233 54 18
E-mail: info@thissen.be

Amusement.be is de e-commerce afdeling van Billards Thissen nv. Alle producten door Amusement.be aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.

Artikel 1: AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege, zal het feit dat Amusement.be de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, betekenen dat er sprake is van een geldige overeenkomst. U tekent hierbij een contract op afstand.

Artikel 2: LEVERINGSTERMIJN

Leveringstermijnen worden slechts bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn wordt overschreden, geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst. Indien bepaalde artikelen toch niet (tijdig) kunnen verzonden worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door Amusement.be en kan u dat eventueel als reden gebruiken om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3: PRIJZEN

Voor alle bestellingen worden de op de dag van bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast. De aangegeven prijzen voor de artikelen zijn inclusief alle taksen (BTW, eventueel Bebat en Recupel indien wettelijk van toepassing), en exclusief eventuele verzendingskosten. De eventuele verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot bestelling overgaat. Amusement.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Indien een prijs foutief op de website van de Amusement.be is vermeld en dit door Amusement.be aan de klant wordt meegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Alle geafficheerde prijzen zijn in EURO en alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro.

Artikel 4: BETALING

Amusement.be accepteert betaling via overschrijving, Bancontact/Mister cash, Kbc-online, Visa, Mastercard, Maestro en Ideal. Bij overschrijving behoudt Amusement.be het recht voor om de bestelling te annuleren, indien er geen feitelijke betaling is gebeurd op rekeningnummer BE83 4043 0529 4115, binnen de 5 werkdagen na de bestelling.

Artikel 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven, ongeacht of zij al feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van Amusement.be tot het ogenblik dat de producten volledig betaald zijn.

Artikel 6: HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de Belgische wet van van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De verpakking- en transportkosten zijn ten laste van de klant. Onze retourvoorwaarden zijn de volgende: de producten moeten ons worden terugbezorgd in de originele verpakking (verpakking van de fabrikant) die niet werd opengemaakt (behalve wanneer het om defecte producten gaat), vergezeld van de factuur. Wij delen u mee dat wij alleen retours en terugbetalingen aanvaarden voor artikelen die via de website van Amusement.be werden aangekocht.

Artikel 7: GARANTIE

De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden voorgelegd. Garantieclaims worden op afspraak afgehandeld. De beslissing of een artikel al dan niet onder garantie valt, ligt steeds bij de fabrikant of de leverancier van dit artikel. Het artikel wordt dus door ons naar de fabrikant of leverancier gestuurd, deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt en ons ook meedelen waarom die beslissing genomen is. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor deze beslissing. De retour van artikelen kan via de post of via een privé transportdienst uitgevoerd worden of via aflevering op de hoofdzetel : Van Wesenbekestraat 53/55 - 2060 Antwerpen. Dit gebeurt op uw kosten en op uw verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal of beschadiging. Amusement.be zal de verkochte artikelen, vervangen door artikelen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de artikelen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.

Artikel 8: LINKEN NAAR DEZE SITE

Het is u toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amusement.be, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site www.amusement.be voor zover dit ons geen schade toebrengt.

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGD RECHT

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Amusement.be in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Amusement.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsook op deze voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.